E-KONFERENCE.CZESF

Které kurzy školíme interně?
• technická a produktová školení, bezpečnost práce
• ve výrobních firmách začínáme i s oblastí soft skills (interní lektoři byli dlouhodobě školeni externí agenturou)
• v obchodních firmách jde o propojení produktových školení  s tématy prodeje a péče o zákazníka


Jak získat ve firmě pracovníky, ochotné školit ostatní?
• získat pro interní školení pracovníky s dlouhodobou praktickou zkušeností, kteří v dané oblasti dosahovali výborných výsledků a mají u ostatních přirozenou autoritu (účastníci  školení je často budou na začátku zkoušet, dané téma sami ovládají).
• naplánovat postupné kroky zavedení systému IL a věnovat tomu dost času – vysvětlovat a přesvědčovat, začít s několika málo interními lektory a pak jejich tým postupně rozšiřovat
• představit práci IL v celém konceptu – co to firmě přinese, proč se tato funkce zřizuje, kam to zapadá atd. Nejlépe sdílet zkušenosti a přínosy z jiných firem.
• prezentovat práci IL jako prestižní pozici, kterou mohou dělat jen ti nejlepší
• ukázat zájemcům, že zařazení mezi IL je pro ně jedna z možností osobního růstu. Posílí svou pozici ve firmě, naučí se nové dovednosti, zvýší svou hodnotu na trhu práce.


Jak interní lektory odměňovat a motivovat?
• přístup je ve firmách velmi rozdílný – od práce na full-time, přes na DPP (mimo běžný pracovní úvazek), kdy se IL proplácí hodinová mzda nebo měsíční paušál, až po žádnou finanční odměnu s odkazem na popis práce manažera a realizaci školení v rámci běžné pracovní doby
• hodinová mzda, která zahrnuje i čas na přípravu kurzů např. 300,- Kč za výukovou hodinu vč. přípravy
• jednorázová nefinanční odměna – např. teambuildingová akce pro interní lektory
• zajistit pro práci IL různorodost a možnost kreativity - např. mohou samostatně připravit kurzy, které pak budou nabídnuty ostatním manažerům, zapojit je do tvorby eLearningu atd.
• cíleně sbírat a prezentovat hmatatelné přínosy práce IL pro manažery, pro firmu
• pozici IL spojit s prestiží


Jak zapojit manažery do procesu rozvoje zaměstnanců?
• stále vysvětlovat, že spolupráce manažerů je v procesu rozvoje jejich podřízených klíčová. Manažeři často nejsou schopni své podřízené rozvíjet (a to ani ve zkušební době), HR oddělení přichází s různou formou pomoci. Přesto je třeba manažery neustále do procesu vzdělávání zapojovat např. následujícím:
o pokud přijde manažer na HR oddělení s požadavkem na vyškolení svého podřízeného, pak musí předem říct, jak bude po školení měřit, jestli splnilo jeho očekávání. Touto cestou musí přemýšlet, jak se účinek školení projeví v praxi a jak to pozná.
o před školením podřízených interním lektorem chtít po manažerovi písemný závazek, co udělá proto, aby jeho podřízení získané dovednosti dále rozvíjeli
o „udělej si sám“ – pokud chce manažer vyškolit podřízené v oblasti, která je specifická pro jeho oddělení (např. interní procesy), pak mu HR oddělení nabídne organizační zajištění (prostory, podklady) a vede manažera, tak aby byl schopen si své lidi vyškolit sám. HR oddělení mu nabízí i pomoc s přípravou obsahu a formy.
o tři měsíce po realizaci školení manažer vypracovává dotazník, co školení přineslo jeho podřízenému, celému oddělení, firmě.
• stále vyvolávat v manažerech odpovědnost za rozvoj svých podřízených ( je to jejich práce, nikoli HR)
• rozvoj podřízených zahrnout do ročního hodnocení manažera
• sledovat, aby se dané školení za rok znovu neobjevilo v plánu vzdělávání daného pracovníka – ptát se manažera, jak je to možné, příp. už mu to školení nabídnout za úhradu


Jak měřit účinnost školení?
• testy znalostí hned po kurzu a následně dva měsíce po realizaci
• mystery-shopping
• sledování nepřímých ukazatelů přes zvýšení kvality, snížení úrazovosti …
• každý účastník si před školením určí konkrétní ½-roční cíl a IL mu pomáhá v jeho naplnění

eLEARNING
• je vhodným a zajímavým doplňkem v procesu vnitrofiremního vzdělávání. Může mít různé formy:
o vypracování textů, které jsou pak přeneseny do intranetového prostředí
o mohou být doplněny o testy, které zajišťují jejich prostudování
o kurzy zaměřené na produkty a prodejní argumenty s nimi spojené
o využití multimédií např. videoukázek atd.
• velkou otázkou v eLearningu je, jak zajistit jeho prostudování zaměstnanci
o tlakem ve spolupráci s přímým nadřízeným
o dát možnost studovat z prostředí domova
o provázat eLearning s prezenčními aktivitami s konkrétním datem – kurz, návštěva interního kouče na pracovišti atd.

Projekt CZ.04.1.03/3.3.11.4/3385 - Rozvoj modulů e-learningového vzdělávání podniků v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.